Voor wie werkt VM?


Vusse Milieuadvies werkt voor bewoners(groepen), overheidsinstellingen, en midden- en klein-bedrijf.

 

Bewonersgroepen

 

Een goed milieu is van belang voor de leefbaarheid in de wijk. Bewoners kunnen hierin hun inbreng leveren.
De kwaliteit van de bodem is een belangrijk aspect.
Op verschillende plekken is de bodem verontreinigd geraakt. Dat kan gebeurd zijn door landophogingen met afvalmateriaal, of door grootschalige industriële vestigingen, zoals gasfabrieken of scheepswerven. Ook kleinere bedrijven zoals drukkerijen en chemische wasserijen of oude olietanks hebben geleid tot een vervuiling van grond en grondwater. Voor een deel is deze verontreiniging in kaart gebracht, maar moet de sanering moet plaatsvinden. Sommige plekken worden pas onderzocht bij sloop, renovatie en nieuwbouw.
Dat het vaak lang duurt voor een sanering wordt uitgevoerd, en dat dan maar een deel van de verontreiniging wordt weggehaald, kan leiden tot onzekerheid bij bewoners, financiële schade bij eigenaren en tot een aantasting van de leefbaarheid in de buurt. Het is dan van belang dat bewoners een inbreng kunnen hebben in de besluitvorming over de aanpak van de bodemverontreiniging.

Bewoners ter zijde te staan met deskundig advies ten aanzien van de milieutechnische aspecten van de bodemsanering, rekening houdend met de beleving en belangen van bewoners, is de taak van VUSSE MILIEUADVIES.
Bewonersgroepen en wijkcentra kunnen er terecht met vragen, als:

Op VUSSE MILIEUADVIES kunt u een beroep doen voor:

VUSSE MILIEUADVIES werkt voor: bewonersgroepen, buurtgroepen, wijkcentra, die bij de gemeente of provincie subsidie kunnen verkrijgen voor het inschakelen van een extern deskundige bodemsanering.Zonodig bemiddelt VUSSE MILIEUADVIES bij het aanvragen van de subsidie.
 

Ook individuele bewoners die uitleg en een onafhankelijk oordeel willen over een onderzoek van de bodemkwaliteit b.v. ten behoeve van de aan- of verkoop van een huis, kunnen bij VUSSE MILIEUADVIES terecht.

 

Overheidsinstellingen

 

Risicocommunicatie naar de burger is van wezenlijk belang om als overheidsinstelling op voldoende draagvlak te kunnen rekenen bij milieumaatregelen. Bewoners plaatsen de voorlichting binnen hun eigen denkkader, en hebben vaak andere beelden bij de gebruikte ambtelijke terminologie. Wil de boodschap overkomen, dan is het belangrijk te weten op welke wijze bewoners de informatie interpreteren; zo kan er rekening worden gehouden met de vragen, beelden en beleving van de burger. 

 

Op VUSSE MILIEUADVIES kunt u een beroep doen voor;

 

Midden- en kleinbedrijf

 

De milieuwetgeving verandert snel. Kleine ondernemingen weten vaak wel dat er een milieuvergunning nodig is, of dat aan bepaalde regels voldaan moet worden, maar hebben soms moeite met de formulieren en regelgeving.

VUSSE MILIEUADVIES kan u dit werk uit handen nemen. 

Annemarie van de Vusse is deskundig, en goed op de hoogte van alle milieuregelgeving. 

 

Op VUSSE MILIEUADVIES kunt u een beroep doen voor: