Risicocommunicatie


Vusse Milieuadvies weet hoe belangrijk communicatie is bij de omgang met risico's. Hoe risico's ervaren worden, hangt onder meer af van het vertrouwen dat gesteld wordt in degene die de boodschap overbrengt. Daarbij is inlevingsvermogen voor degene die de boodschap ontvangt en interpreteert, essentieel. 

 

Vusse Milieuadvies heeft verschillende onderzoeken verricht en trainingen verzorgd op het gebied van risicocommunicatie, onder meer:

 

 

Achtergrond
Bij bodemsaneringsoperaties zijn vaak meerdere partijen betrokken, elk met hun eigen belang en eigen interpretatie van de problemen. Om de sanering tot een goed einde te brengen, is het belangrijk de communicatie goed af te stemmen op elke groepering, waaronder – toekomstige – bewoners. 

Opdrachtgever
Een samenwerkingsverband van een landelijke milieuorganisatie en de GGD.. 

Opdracht
Opstellen van een handleiding met protocollen en voorbeeldbrieven die gebruikt kan worden door opdrachtgevers en overheden bij een bodemsanering.

Werkzaamheden
Er zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Gevraagd is naar het verloop van een bodemsaneringsproces en naar hun ervaringen met communicatie. Op basis daarvan is nagegaan waar in het proces momenten aanwezig zijn waarop communicatie noodzakelijk is, en aan welke vorm van communicatie het meeste behoefte is. Daarvoor zijn protocollen opgesteld.

Stand van zaken
De Handleiding is verspreid onder alle betrokken groeperingen.

 

 

Achtergrond

Om een bodemsanering tot een goed einde te brengen, is behalve de technische deskundigheid ook de communicatie met alle betrokkenen van groot belang. De verschillende, in het proces een rol spelende partijen, hebben elk hun eigen invalshoek, deskundigheid, belangen en beleving.
Een op elke doelgroep afgestemde communicatiestrategie is noodzakelijk om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen.

Opdrachtgever

Een provinciaal waterleidingbedrijf. 

Opdracht

Het verzorgen van een workshop communicatie bij bodemverontreiniging voor medewerkers van het waterleidingbedrijf.

Werkzaamheden

Na een inleiding over basisbegrippen van communicatie is een rollenspel uitgevoerd. Aan de hand van een reële casus hebben de medewerkers zich ingeleefd in de opvattingen en standpunten van de verschillende, bij de casus betrokken, partijen. Dat betrof verschillende groepen bewoners, pers, provinciale en gemeentelijke overheden.
In de nabespreking is ingegaan op reacties en misverstanden en zijn tips opgesteld.