Gezond leefmilieu


Werken aan een gezond leefmilieu, opdat de aarde ook in de toekomst bewoonbaar blijft. 
Dat betekent het opstellen van adequate en degelijke milieuvergunningen voor bedrijven zodat men verantwoord kan ondernemen.
Dat betekent het opzetten van manifestaties en acties om burgers bewust te maken van duurzaam handelen in hun eigen buurt.

Vusse Milieuadvies is onder meer betrokken geweest bij:

 

Achtergrond
Jaarlijks wordt in een wijk in Amsterdam een Groene Straatdag georganiseerd. Buurtbewoners kunnen hier informatie en advies krijgen om hun leefmilieu duurzamer te maken. 

Opdrachtgever
Wijkcentrum met een actieve werkgroep groen en milieu

Opdracht
Inhoudelijke voorbereiding en organisatorische uitvoering van de Groene Straatdag in samenwerking met het wijkcentrum en de werkgroep milieu.

Werkzaamheden
In overleg met de werkgroep milieu wordt een thema bepaald dat als leidraad voor de opzet van de dag dient, en dat aansluit bij de beleving van de bewoners. Doel is bewoners meer bewust te maken van het leefmilieu in hun buurt en hen handvatten te bieden daaraan daadwerkelijk invulling te geven. Dat gebeurt door middel van een quiz, een wandeling langs duurzame buurtprojecten, een kraam waarin milieumaatregelen aanschouwelijk worden gemaakt.

Stand van zaken
De Groene Straatdag trekt jaarlijks verschillende bezoekers uit de buurt die in het algemeen veel belangstelling hebben voor te nemen milieumaatregelen

 

Achtergrond
Een in een waardevol natuurgebied gelegen schaatscentrum wil een uitbreiding realiseren waardoor er verschillende andere activiteiten zullen kunnen gaan plaatsvinden. Hierdoor zullen er meer bezoekers getrokken worden. Voor de uitbreiding van de activiteiten is een nieuwe milieuvergunning aangevraagd.

Opdrachtgever
Samenwerkingsverband van bewoners en milieugroepen dat zich sterk maakt voor het in stand houden van een ecologische zone aan de rand van Den Haag.

Opdracht
Ondersteuning van en advisering bij de bezwaarschriftenprocedure die ingesteld is tegen de plannen voor uitbreiding van het schaatscentrum. 

Werkzaamheden
In eerste instantie is commentaar geleverd op de door het schaatscentrum aangevraagde milieuvergunning, zowel met betrekking tot de te verwachten geluidshinder als wat betreft de gevolgen van de uitbreiding voor het milieu ter plekke.
In tweede instantie zijn de verschillende bouwplannen van het schaatscentrum beoordeeld voor wat betreft de akoestische effecten.

Stand van zaken
De milieuvergunning is geschorst en vernietigd door de Raad van State. Er wordt nu een nieuwe milieuvergunning opgesteld.

 

Achtergrond
Het Ministerie van VROM wil inzicht hebben in omvang en aard van gezondheidsproblemen die mogelijk verband houden met milieufactoren. 

Opdrachtgever
In opdracht van het Ministerie heeft het Platform Gezondheid en Milieu een survey uitgevoerd onder een breed scala van milieu- , patiënten-, en bewonersorganisaties om gezondheidsklachten te inventariseren en te onderzoeken welke milieufactoren hieraan een bijdrage zouden leveren.

Opdracht
Inventariseren en prioriteren van gezondheidsproblemen die mogelijk veroorzaakt worden door milieufactoren. Op basis hiervan aanbevelingen voor het milieubeleid formuleren.

Werkzaamheden
Er is een vragenlijst opgesteld die verspreid is onder meer dan 100 maatschappelijke organisaties die te maken hebben met gezondheid en milieu.De resultaten van deze survey zijn verwerkt, en zijn besproken op een symposium. Dat heeft geresulteerd in een prioritering en in aanbevelingen voor het beleid.

Stand van zaken
Binnenkort worden de resultaten aangeboden aan het Ministerie van VROM.