Bodemverontreiniging


Vusse Milieuadvies heeft verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van bodemonderzoek, sanering en nazorg. Het betreft veelal projecten in stedelijk gebied waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Onafhankelijkheid, deskundig advies en een goede communicatie zijn sleutelwoorden.

 

Het gaat onder meer om:


  

Achtergrond

Dit betreft de sanering van een terrein van circa 10 hectare, waarbij ongeveer 1000 huishoudens betrokken zijn. Een groot deel van de verontreinigde grond, ook onder woningen, wordt afgegraven. Bovendien wordt een drainagesysteem aangelegd om het verontreinigde grondwater op te pompen.

Opdrachtgever

De bewoners die te maken hebben met de bodemsanering, hebben zich verenigd in een Bewonerswerkgroep. Deze heeft subsidie gekregen van de gemeente voor het inschakelen van een milieutechnisch adviseur.

Opdracht

Het signaleren van ontwikkelingen en aandachtspunten op milieutechnisch gebied die uit het oogpunt van bewoners van belang kunnen zijn voor de sanering van het voormalige gasfabrieksterrein;
Het beoordelen van de verschillende bodemonderzoeken en van de aanpak van de bodemsanering op aspecten van milieuhygiënische kwaliteit, technische uitvoerbaarheid en overlast.

Werkzaamheden

Sinds de start van het onderzoek begin jaren negentig is Van de Vusse betrokken bij deze bodemsanering. Als extern deskundige draait zij mee in het projectteam van Gemeentewerken Rotterdam, dat de sanering voorbereidt en begeleidt. Zij heeft aangegeven waar leemtes zaten in het uitgevoerde onderzoek en voorstellen gedaan ter verbetering. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen in de wijze van saneren.
In samenwerking met de GGD is een opzet gemaakt voor gezondheidskundige normen die relevant zijn voor de uitvoering van de sanering.
Van de Vusse heeft regelmatig uitleg gegeven aan de bewoners over de aanpak, de normstelling en de te verwachten resultaten van de sanering, zowel schriftelijk als mondeling. 
Van haar werkzaamheden heeft Annemarie van de Vusse een dagboek bijgehouden. Dit is in afleveringen gepubliceerd in de Gifnieuwsbrief, het orgaan van de werkgroep Nederland Gifvrij van de Stichting Natuur en Milieu.

Stand van zaken

Begin 2000 is de grondsanering afgerond en zijn alle bewoners weer in hun huizen teruggekeerd. 
Er volgt nu een periode van grondwatersanering.

 

 


Achtergrond

Achtergrond

Bij een grootschalige bodemsanering van een voormalig gasfabrieksterrein is diepgelegen verontreinigde grond achtergebleven. Ook is over een deel van het terrein het grondwater nog ernstig verontreinigd. Daarom is een drainagesysteem aangelegd.

Opdrachtgever

Gemeentewerken Rotterdam

Opdracht

Werkzaamheden

Aan de hand van de Saneringsplannen en Saneringsverslagen is een overzicht gemaakt van de kwaliteit van bodem en grondwater zoals die resteert na afloop van de grondsanering.
Er is een beoordeling opgesteld van de faalkansen en effecten van de aangebrachte voorzieningen.
Er is een planning geleverd van de in het kader van de grondwatersanering en nazorg uit te voeren werkzaamheden.

Stand van zaken

Het Grondwatersanering- en nazorgplan voor het gasfabrieksterrein Kralingen is gereed. De drainagevoorzieningen zijn aangebracht.

 

Achtergrond

In de binnenstad van Amsterdam is in de loop der eeuwen de bodem ernstig verontreinigd geraakt door ophogingen, bedrijfsactiviteiten ed. Wanneer er nieuwbouw plaatsvindt, moet de bodem onderzocht en zonodig gesaneerd worden.

Opdrachtgever

Het Wijkcentrum komt op voor een schone en leefbare buurt en krijgt subsidie van de gemeente om deze taken uit te voeren.

Opdracht

Ondersteuning van bewoners bij bodemsaneringsprojecten. De ondersteuning bestaat uit het geven van informatie, het inbrengen van technische deskundigheid, belangenbehartiging en het overdragen van procedurele kennis.

Werkzaamheden

Eén van de taken behelst de beoordeling van verschillende onderzoek- en saneringsplannen voor bouwprojecten in dit deel van de stad. Daarover wordt overleg gevoerd met opdrachtgevers en gemeentelijke diensten om zo nodig tot aanpassing van de saneringswijze te komen.
Daarnaast wordt informatie verstrekt aan bewoners die ook individueel met bodemvragen op het spreekuur kunnen langskomen.
Regelmatig worden thema-avonden en -dagen georganiseerd waarbij aandacht besteed wordt milieu en bodem in de buurt. 

Stand van zaken

Het gaat hier om een doorlopend proces.

 

Achtergrond

Dit betreft de ontwikkeling van een terrein waar de bodem chemisch en radioactief besmet is geraakt door de vroegere activiteiten. Grenzend aan het terrein liggen volkstuinen. Het is een ecologisch waardevol gebied.

Opdrachtgever

Het Wijkopbouworgaan voelt zich sterk betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied, en heeft subsidie gekregen om een extern deskundige in te huren.

Opdracht

Ondersteuning van en milieutechnische advisering aan bewoners en tuinders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit gebied;
Coördinatie van de communicatie naar deze groepen.

Werkzaamheden

Op basis van de wensen van de bewoners en rekening houdend met de ecologische ambities van het gebied heeft Vusse Milieuadvies een voorstel geformuleerd voor de planologische inrichting.

Stand van zaken

Het voorstel is meegenomen in de discussies met de gemeente en wetenschappelijke instellingen over de inrichting van het gebied.

 

Achtergrond

Ingeklemd tussen twee spoorlijnen ligt het terrein van een voormalige gasfabriek (Oostergasfabriek). Jarenlang is het een ruig stukje grond geweest in Amsterdam, totdat herontwikkelingsplannen de sanering van de bodem noodzakelijk maakten. Door de activiteiten van de gasfabriek is niet alleen de bodem, maar ook het grondwater ernstig vervuild geraakt. Het verontreinigde grondwater sijpelt langzaam door naar een nabijgelegen woonwijk.

Opdrachtgever

Er is een overleggroep gevormd met de gemeente en vertegenwoordigers van de betrokken bewoners, ondernemers en scholen. Deze groep is inhoudelijk opdrachtgever, terwijl het projectbureau de financiën beschikbaar stelt voor onafhankelijk technisch advies en onderzoek naar gezondheidsklachten.

Opdracht

In de voorbereidende fase betrof het een beoordeling van het gedane bodemonderzoek en de voorgestelde wijze van saneren. 
Tijdens de uitvoering vindt regelmatig overleg plaats met alle betrokkenen en worden adviezen gegeven en voorstellen gedaan met betrekking tot emissiebeheersing, beperking van geluid en stankoverlast en voorlichting.
Een extra opdracht is gegeven om een onderzoek te doen naar de relatie tussen sanering en gezondheidsklachten bij omwonenden.

Werkzaamheden

Er vindt intensief contact plaats met alle betrokkenen. Er is een onafhankelijk oordeel gegeven over de verschillende plannen, zowel met betrekking tot de sanering als met betrekking tot de uitvoering. Onderzocht is hoe de hinder en overlast voor omwonenden zo goed mogelijk beperkt kunnen worden. Daarbij is aandacht geschonken aan de normen voor luchtkwaliteit en de maatregelen om de emissies en stankhinder te beperken.
Zowel mondeling als schriftelijk is  voorlichting gegeven en verslag gedaan van de werkzaamheden en genomen maatregelen.

Er is aan de hand van dagboekjes en enquêteformulieren een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen gezondheidsklachten en saneringswerkzaamheden. Hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd en maatregelen gerealiseerd. 

Stand van zaken

Op dit moment zijn de saneringswerkzaamheden vrijwel afgerond. Er wordt een nazorgplan opgesteld voor de grondwatersanering.